Привіт!
Куди ви вирушаєте?
Пошук
Пошук
Пошук
Пошук

Пам'ятник Адамові Міцкевичу, Івано-Франківськ

Площа Міцке­вича сфор­му­вала­ся у 1870-х роках і відтоді ні разу не міняла своєї назви. Площа ба­гато чим цінна для міста. Це вод­но­час і чу­довий охай­ний сквер, і одне з най­улюб­леніших місць відпо­чин­ку, а дов­ко­ла площі зна­ходить­ся не одна цікава пам’ятка.

Пам'ятник Адамові Міцкевичу в Івано-Франківську - пам'ятник польському поетові Адамові Міцкевичу (1798-1855) в обласному центрі місті Івано-Франківську; вважається найстарішим за часом спорудження зразком міської скульптури в місті.

Пам'ятник розташований на площі Міцкевича. Це бронзова фігура поета, встановлена на приблизно співмірному з розмірами фігури мармуровому постаменті, що є ступінчатим і доповнений низьким стилобатом. Скульптор Тадеуш Блотницький зобразив поета з книгою в руках у хвилину натхнення.

Усі ту­рис­тичні екс­курсії містом неодмінно зат­ри­му­ють­ся біля пам’ят­ни­ка ве­лико­му поету Адаму Міцке­вичу. У 1898 році ша­нуваль­ни­ки поль­ської літе­рату­ри свят­ку­вали 100-річчя від дня на­род­ження поета (1798–1855). Було прий­ня­то рішення прик­ра­сити пам’ят­ни­ком Міцке­вича площу його імені, хоча поет у Станісла­вові навіть ні разу не був. У кон­курсі про­ектів пам’ят­ни­ка переміг краківсь­кий скуль­птор Т. Блот­ниць­кий. Робота по створенню пам'ятника розпочалась у Флоренції в 1881 році. На спо­руд­ження пам’ят­ни­ка було зібрано по­жерт­ви у розмірі 3000 ринсь­ких. Спочатку планувалося реалізувати його проект у Кракові, але австрійська влада на це не погодилась. Тоді було вирішено встановити пам'ятник у Станиславові. На площі пос­та­ла фігура з італій­сько­го мар­му­ру; поет зоб­ра­жений з кни­гою в руках у мо­мент натх­нен­ня. 

Урочисте відкриття пам'ятника Адамові Міцкевичу в Станіславі відбулося 20 листопада 1898 року за присутності великої кількості людей. На постаменті були викарбувані слова польською: "Адаму Міцкевичу в століття від народження - громадяни м. Станиславова. 1898 рік".

1919 року під час Першої світової війни пам'ятник був пошкоджений. 1930 року його було відлито з бронзи, спрощено форму п'єдесталу та дещо змінене місце розташування. 

1940 року польськомовну дошку на постаменті зняли і замінили на нову: "Адам Міцкевич, 1798-1855". В такому вигляді пам'ятник зберігся до наших часів на площі, яка носить ім'я великого поета.

1989 року здійснювались роботи з реконструкції пам'ятника.

Важ­ли­ва спо­руда видніється якраз "за спи­ною" пам’ят­ни­ка. Зараз це об­ласна му­зич­на філар­монія, але будівля пер­винно за­думу­вала­ся і була зве­дена як театр му­зич­но­го то­варист­ва ім. С. Мо­нюш­ка. Його збу­дува­ли у 1891 році на тодішній вул. Біль­овсь­ко­го (тепер - вул. Л. Кур­ба­са). Кон­курс архітек­турних про­ектів те­ат­ру виг­рав… інже­нер міської залізниці Юзеф Лапіцький. За це він от­ри­мав від гро­мадсь­кості міста зо­лото­го перс­те­ня.

У 1939 році тут розмістив­ся му­зич­но-дра­матич­ний театр ім. І.Фран­ка, який у 1980 одер­жав нове приміщення на вул. Не­залеж­ності. До речі, пер­винно будівля філар­монії виг­ля­дала зовсім інакше, ніж зараз. Це можна побачи­ти на ста­рих листівках Станісла­вова.

Ко­лись у місті існу­вали два куль­тур­но-спор­тивні то­варист­ва з наз­вою "Сокіл". Одне з них було поль­ським, а його спо­руда зараз роз­та­шова­на на площі Міцке­вича і слу­жить приміщен­ням об­ласної бібліотеки для дітей. Поль­ський "Сокіл" збу­дува­ли у 1895 році. У 1927 році спо­руда пост­раж­да­ла від пожежі. Роз­ка­зу­ють навіть, що по­ляки нав­мисне підпа­лили свій "Сокіл", щоб от­ри­мати страхівку і на неї роз­бу­дува­ти спо­руду. Невідомо, чи це прав­да, проте у 1929 році "Сокіл" був відбу­дова­ний і роз­ши­рений; до­дат­ко­во спо­руди­ли приміщення для кіно­те­ат­ру "Тон", який тоді став пер­шим зву­ковим у місті. Тепер тут працює кіно­те­атр "Люм’єр".

Найближчі маршрути біля Пам'ятник Адамові Міцкевичу, Івано-Франківськ:

с. Пасічна, через с. Манява, Манявський вдсп., г. Велика Сивуля до с. Бистриця
с. Дора, через г. Синячка, пер. Пересліп, пол. Туршугувата, хр. Явірник до м. Яремче
с. Дора, через г. Синячка, пер. Пересліп до м. Яремче
Фотографії
Відео