Путівник Карпатами
Пошук

Пам'ятник Адамові Міцкевичу, Івано-Франківськ

Площа Міцке­вича сфор­му­вала­ся у 1870-х роках і відтоді ні разу не міняла своєї назви. Площа ба­гато чим цінна для міста. Це вод­но­час і чу­довий охай­ний сквер, і одне з най­улюб­леніших місць відпо­чин­ку, а дов­ко­ла площі зна­ходить­ся не одна цікава пам’ятка.

Пам'ятник Адамові Міцкевичу в Івано-Франківську - пам'ятник польському поетові Адамові Міцкевичу (1798-1855) в обласному центрі місті Івано-Франківську; вважається найстарішим за часом спорудження зразком міської скульптури в місті.

Пам'ятник розташований на площі Міцкевича. Це бронзова фігура поета, встановлена на приблизно співмірному з розмірами фігури мармуровому постаменті, що є ступінчатим і доповнений низьким стилобатом. Скульптор Тадеуш Блотницький зобразив поета з книгою в руках у хвилину натхнення.

Усі ту­рис­тичні екс­курсії містом неодмінно зат­ри­му­ють­ся біля пам’ят­ни­ка ве­лико­му поету Адаму Міцке­вичу. У 1898 році ша­нуваль­ни­ки поль­ської літе­рату­ри свят­ку­вали 100-річчя від дня на­род­ження поета (1798–1855). Було прий­ня­то рішення прик­ра­сити пам’ят­ни­ком Міцке­вича площу його імені, хоча поет у Станісла­вові навіть ні разу не був. У кон­курсі про­ектів пам’ят­ни­ка переміг краківсь­кий скуль­птор Т. Блот­ниць­кий. Робота по створенню пам'ятника розпочалась у Флоренції в 1881 році. На спо­руд­ження пам’ят­ни­ка було зібрано по­жерт­ви у розмірі 3000 ринсь­ких. Спочатку планувалося реалізувати його проект у Кракові, але австрійська влада на це не погодилась. Тоді було вирішено встановити пам'ятник у Станиславові. На площі пос­та­ла фігура з італій­сько­го мар­му­ру; поет зоб­ра­жений з кни­гою в руках у мо­мент натх­нен­ня. 

Урочисте відкриття пам'ятника Адамові Міцкевичу в Станіславі відбулося 20 листопада 1898 року за присутності великої кількості людей. На постаменті були викарбувані слова польською: "Адаму Міцкевичу в століття від народження - громадяни м. Станиславова. 1898 рік".

1919 року під час Першої світової війни пам'ятник був пошкоджений. 1930 року його було відлито з бронзи, спрощено форму п'єдесталу та дещо змінене місце розташування. 

1940 року польськомовну дошку на постаменті зняли і замінили на нову: "Адам Міцкевич, 1798-1855". В такому вигляді пам'ятник зберігся до наших часів на площі, яка носить ім'я великого поета.

1989 року здійснювались роботи з реконструкції пам'ятника.

Важ­ли­ва спо­руда видніється якраз "за спи­ною" пам’ят­ни­ка. Зараз це об­ласна му­зич­на філар­монія, але будівля пер­винно за­думу­вала­ся і була зве­дена як театр му­зич­но­го то­варист­ва ім. С. Мо­нюш­ка. Його збу­дува­ли у 1891 році на тодішній вул. Біль­овсь­ко­го (тепер - вул. Л. Кур­ба­са). Кон­курс архітек­турних про­ектів те­ат­ру виг­рав… інже­нер міської залізниці Юзеф Лапіцький. За це він от­ри­мав від гро­мадсь­кості міста зо­лото­го перс­те­ня.

У 1939 році тут розмістив­ся му­зич­но-дра­матич­ний театр ім. І.Фран­ка, який у 1980 одер­жав нове приміщення на вул. Не­залеж­ності. До речі, пер­винно будівля філар­монії виг­ля­дала зовсім інакше, ніж зараз. Це можна побачи­ти на ста­рих листівках Станісла­вова.

Ко­лись у місті існу­вали два куль­тур­но-спор­тивні то­варист­ва з наз­вою "Сокіл". Одне з них було поль­ським, а його спо­руда зараз роз­та­шова­на на площі Міцке­вича і слу­жить приміщен­ням об­ласної бібліотеки для дітей. Поль­ський "Сокіл" збу­дува­ли у 1895 році. У 1927 році спо­руда пост­раж­да­ла від пожежі. Роз­ка­зу­ють навіть, що по­ляки нав­мисне підпа­лили свій "Сокіл", щоб от­ри­мати страхівку і на неї роз­бу­дува­ти спо­руду. Невідомо, чи це прав­да, проте у 1929 році "Сокіл" був відбу­дова­ний і роз­ши­рений; до­дат­ко­во спо­руди­ли приміщення для кіно­те­ат­ру "Тон", який тоді став пер­шим зву­ковим у місті. Тепер тут працює кіно­те­атр "Люм’єр".

Щоб додати коментар, увійдіть, або зареєструйтесь.

Проживання навколо Пам'ятник Адамові Міцкевичу, Івано-Франківськ:

Фотографії
Відео